Metaller

ALcontrol har satt sammen en pakke med metallanalyser som er aktuell å analysere i drikkevann. Metaller kan forurense drikkevannnet på flere ulike måter, fra grunnfjellet, fra virksomheter i nærområdet eller direkte fra ledningsrørene. Metallpakken som anbefales dekker alle de aspekter.

Innehold
Arsen, Bly, Kadmium, Kopper, Krom, Nikkel, Sink og Kvikksølv.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer