Båtpakke mikrobiologisk

Denne pakken inngår i "Folkehelsepakken" og omfatter Kimtall, koliforme bakterier og E.coli. Analysene vil fortelle om vannkilden nylig er utsatt for forurensning av mikrobiologisk art. Kimtallet er et mål som indikerer påvirkning fra vann eller jord som normalt ikke er av fekalt opphav. Parameteren er et allment mål på drikkevannets mikrobiologiske kvalitet. Unormalt høye verdier kan indikere nedsmussing og liknende. I parameteren inngår fram for alt ulike bakterier og mikrosopp. Et høyt kimtall indikerer påvirkning av vannet i vanntanken.

Det kan også forekomme forurensninger (tarmbakterier) av drikkevannet fra mennesker eller dyr. Dette kan overføres i fra påfyllingsslanger fra bryggeanlegg. Analyse av E.coli og koliforme bakterier gir svar på om slike problemer forekommer.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer