Metaller

SYNLAB har satt sammen en pakke med metallanalyser som er aktuell å analysere i drikkevann. Metaller kan forurense drikkevannet på flere ulike måter, fra grunnfjellet, fra virksomheter i nærområdet eller direkte fra ledningsrørene. Metallpakken som anbefales dekker alle disse aspekter.

Innehold
Arsen, Bly, Kadmium, Kobber, Krom, Nikkel, Sink og Kvikksølv.

Count
Ekskl. Levering og prøvetaking materialer