Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester fra SYNLABs nettbutikk til forbruker.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom ordrebekreftelse, avtalegrunnlaget for kjøpet.

Salgsbetingelsene og annen informasjon er kun tilgjengelig på norsk. Betingelsene har versjonsnummer som endres forløpende ved endringer. SYNLAB vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for din bestilling.

For å kunne handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år må du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Vi leverer kun i Norge. Hvis du ønsker tjenester levert i Sverige, gå til www.brunnsportalen.se

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev e.l.

Parter

Selger er:

SYNLAB AS
Bekkeliveien 2
2315 HAMAR
Organisasjonsnummer 980 800 873 – tel. 4000 7001 – vanntest@synlab.no

Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at du skal være trygg på hvordan du bestiller i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøpsprosessen som består av følgende punkter:

Orientering

Valg av produkter

Handlekurv

Valg av forsendelses- og betalingsmåte

Eventuell registrering

Kontroll av bestillingen

Bekreftelse av bestillingen

Mottak av ordrebekreftelse

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markeds-føring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere om dette punktet lenger ned i avtalen.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om denne er i overens-stemmelse med din bestilling.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi ønsker å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom tjenesten ikke kan leveres. I slike situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom kredittkort (VISA eller Mastercard). Mot et faktureringsgebyr kan vi sende faktura.

Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik en eventuell kansellering. Kortet blir belastet etter at forsendelse av prøvemateriell er foretatt.

Levering og forsinkelse

Levering av tjenestene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for prøvemateriell inntil de overtas av deg, det vil si når du har mottatt prøve-materiellet.

Dersom leveringen av analyseresultater blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje.

Avhengig av tjenestens art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av leveranse

Etter at du har mottatt prøvemateriell, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om prøve-materiellet er blitt skadet under transporten, eller om prøve-materiellet ellers har feil eller mangler.

Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Dersom tjenestene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Feilen må foreligge når du får prøverapporten i din besittelse. Feil du oppdager innen seks måneder etter at du fikk produktene, skal imidlertid normalt regnes som feil som har oppstått før du fikk prøverapporten.

Melding om feil og mangler ved tjenesten kan overbringes oss skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Vi vil også skriftlig bekrefte mottak av prøvemateriell som sendes tilbake til oss eller vår leverandør av prøvemateriell for inspeksjon eller feilretting.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten (se under).

Garanti

Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.

Angrerett for varer

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for enkelte tjenester.  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveranse av prøvemateriell gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må prøve-materiellet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den.

Alt prøvemateriell skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Prøvemateriell sendes tilbake til oss, om mulig i original-emballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

Angrerett ved kjøp av analysetjenester

På laboratorietjeneser, det vil si analyser av prøver innlevert av kunde, og som er kundespesifikke, påbegynnes arbeidet innen utløpet av agrefristen. Den største del av kostnadene påløper dermed umiddelbart etter at analyser er igangsatt. Prøvene igangsettes normalt samme dag som de mottas av oss, og eventuell angrerett må gjøres gjeldende senest innen før prøver sendes oss for analyse. Konsekvensen av at tjenesten påbegynnes, er dermed at angreretten ikke kan gjøres gjeldende etter at vi har mottatt prøven.

Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg.

I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det eller i lovbestemte tilfeller. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem.

Vi forbeholder oss retten til å be om fødselsdato for å kunne kontrollere om våre kunder er under 18 år. Ved betalingsvalg fakura krever vår leverandør at personnummer oppgis for kredittsjekk.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på telefon 4000 7001 (administrasjonen).

Salgspant

SYNLAB tar ikke salgspant.

Tvister

”Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.”            

SYNLAB AS
Bekkeliveien 2
2315 HAMAR
Tlf: 4000 7001  –  epost: kundeservice@synlab.no  –  Org nr: 980 800 873